Unie der Belgische Journalisten en Toeristische Schrijvers

1020 Brussel

N° 410813113

 

GECOÖRDINEERDE VERSIE

 

TITEL I – Benaming, doel, maatschappelijke zetel

 • Art. 1: De naam van de vereniging is: "Unie der Belgische Journalisten en Toeristische Schrijvers", in het Frans "Union belge des Journalistes et Ecrivains du Tourisme". Als afkorting wordt voor beide landstalen UBJET gekozen.
 • Art. 2: De vereniging heeft tot doel de hiernavolgende categorieën personen te groeperen: redacteurs, journalisten van de geschreven pers, radio of TV, schrijvers, voordrachtgevers, kineasten, audiospecialisten, producers en fotografen die het toerisme in al zijn facetten behandelen; hun de reizen te vergemakkelijken die zij ondernemen, met het oog op productie van hun letterkundige bedrijvigheid; de publicaties van deze schrijvers te bevorderen, zowel in België als in het buitenland; de auteurs in verbinding te stellen met soortgelijke groeperingen, welke in andere landen bestaan. Zij blijft steeds afzijdig van alle politieke, wijsgerige, godsdienstige vraagstukken. De vereniging staat ook open voor Duitstalige Belgen.
 • Art. 3: De vereniging is bevoegd om dit doel te verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland; zij mag namelijk aansluiten bij een internationaal organisme met dezelfde doelstellingen.
 • Art. 4: De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.  De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Brusselse Gewest nl. Braambosjeslaan 54, 1020 Brussel .Hij kan enkel bij beslissing van de raad van bestuur naar elders overgebracht worden binnen of buiten het Brusselse Gewest. Deze beslissing wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering die op dezelfde wijze dient te beslissen als voor een wijziging van de statuten.

 

TITEL II – De leden

 • Art. 5: De vereniging is samengesteld uit twee soorten leden: 

a) Effectieve leden: deze beantwoorden aan de productiviteitscriteria die werden bepaald door de raad van bestuur.

b) Ereleden: de raad van bestuur kan deze titel verlenen aan oud-leden die eminente diensten hebben bewezen aan de vereniging.

De raad van bestuur zal op de zetel van de vereniging een ledenregister  bijhouden. Hierin zullen de leden per soort alfabetisch worden gerangschikt. Van elk lid wordt genoteerd de naam, de voornaam, de domicilie. Van de bestuurders worden tevens de nationaliteit, het beroep en hun nationaal nummer genoteerd.

 • Art. 6: Alleen de effectieve leden zijn stemgerechtigd. Hun aantal mag niet kleiner zijn dan zeven. Er mag hun een jaarlijkse bijdrage worden gevraagd. De ereleden die hun jaarlijkse bijdrage hebben betaald, mogen deelnemen aan de vergaderingen en activiteiten georganiseerd door UBJET, en dit onder de voorwaarden bepaald door de raad van bestuur. Ze mogen de jaarlijkse algemene vergadering bijwonen, echter zonder stemrecht. Ze kunnen geen functie uitoefenen in de schoot van de vereniging.
 • Art. 7: Nieuwe leden worden aanvaard op voorstel van ten minste één lid van de raad van bestuur, die hun titels onderzoeken en na het akkoord van tenminste twee derden van de aanwezige bestuurders. De aanvaarding van een nieuw lid heeft uitwerking zodra de toetredingsbijdrage en de  jaarlijkse bijdrage betaald zijn. De toetreding sluit de aanvaarding in van de statuten van de vereniging en van de beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur en dit zonder voorbehoud. 
 • Art. 8: De uitsluiting van een lid kan slechts worden uitgesproken door de algemene vergadering en dit bij meerderheid van  twee derden der aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. De uitsluiting zal niet moeten gemotiveerd worden, en verleent geen enkel recht aan de uitgeslotene. Daden stellen in strijd met de statuten kan leiden tot uitsluiting. De uitsluiting, uitgesproken door de algemene vergadering treedt onmiddellijk in en zal per aangetekend schrijven aan de betrokkene worden medegedeeld. Een lid dat zelf ontslag neemt meldt dit schriftelijk aan de voorzitter of de secretaris-generaal. Dit wordt geacteerd op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur. Bij ontslag, schorsing of uitsluiting verbeurt het lid alle rechten op het bezit der vereniging.
 • Art. 9: In geval van overlijden van een effectief lid, hebben de rechthebbenden of erfgenamen van de overledene, geen enkel recht op het maatschappelijk bezit en kunnen zij niet de terugbetaling vorderen van bijdragen of stortingen. Evenzo heeft een lid dat zijn ontslag heeft aangeboden of dat ontslagen wordt geen recht op terugbetaling van reeds gestorte bijdragen en gedeelten hiervan.
 • Art. 10: De jaarlijkse bijdrage en de toetredingspremie worden bepaald door de algemene vergadering. Elk lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet heeft voldaan binnen de gestelde termijn zal na twee aanmaningen geacht worden ontslag te nemen.
 • Art. 11: Elk effectief lid dat voldaan heeft aan zijn jaarlijkse bijdrageplicht heeft recht op een lidkaart door UBJET uitgereikt. Enkel de leden in het bezit van de lidkaart van het lopende jaar kunnen hun rechten doen gelden. De leden verbinden zich niet ten persoonlijke titel voor handelingen verricht voor de vereniging.

TITEL III – Algemene vergadering

 

 • Art. 12: De vereniging is verplicht elk jaar, in de loop van het eerste semester, een algemene vergadering te beleggen. De algemene vergadering omvat alle stemgerechtigde leden, welke tijdig hun bijdrage hebben betaald. De algemene vergadering zal, buiten de verplichte jaarlijkse algemene vergadering welke plaatsvindt tijdens de eerste semester van het jaar, worden bijeengeroepen telkens een vijfde van de  effectieve leden er schriftelijk om verzoekt. Deze vergadering wordt een buitengewone algemene vergadering genoemd. Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen, telkens het belang der vereniging zulks vereist, en dit  bij oproeping door de voorzitter van de raad van bestuur of de secretaris-generaal. De oproeping tot algemene vergadering, door middel van een brief of E-mail, toegezonden ten minste veertien kalenderdagen voor de datum der vergadering,  vermeldt dag, uur en plaats der bijeenkomst, en de agendapunten. De agendapunten worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris-generaal. Elk voorstel, door minstens één twintigste van het aantal effectieve leden mede ondertekend, en dit volgens de meest recente ledenlijst, moet op de agenda geplaatst worden, en dit op voorwaarde dat dit voorstel ten minste tien kalenderdagen voor de algemene vergadering schriftelijk bij de voorzitter is toegekomen of overhandigd.
 • Art. 13: De algemene vergadering beschikt over alle wettelijke bevoegdheden die haar uitdrukkelijk door de wet van 2 mei 2002 of de statuten zijn toegekend. Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:

1° de wijziging van de statuten

2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders

3° de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend

4° de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen

5° de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen

6° de ontbinding van de vereniging

7° de uitsluiting van een lid

8° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk

9° alle gevallen waarin de statuten dat vereisen

 • Art. 14: De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door één der ondervoorzitters.
 • Art. 15: De algemene vergadering kan geldig beslissingen nemen op voorwaarde dat ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elk stemgerechtigd lid beschikt maximum over één volmachtstem.
 • Art. 16: De algemene vergadering kan geldig beslissen over wat niet in de dagorde vermeld staat wanneer tweederde van de aanwezige leden (hiervoor worden volmachten niet mee in aanmerking genomen) hierom verzoekt. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor die punten waarvoor de wet een voorafgaandelijke aankondiging vooropstelt. 
 • Art. 17: De stemming over personen is steeds geheim. Andere stemmingen zijn enkel geheim op voorwaarde dat ten minste de helft van de stemgerechtigde aanwezige leden (hiervoor worden volmachten niet mee in aanmerking genomen) hierom verzoeken.  De algemene vergadering kan de stemmodaliteiten bepalen en kan één of meer stemopnemers aanduiden.
 • Art. 18: Alle beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij eenvoudige meerderheid, uitgezonderd voor die punten waarvoor de wet of de statuten een bijzondere meerderheid vooropstelt. Elk effectief lid heeft recht op één stem, en dit onafgezien van de mogelijkheid over maximum één volmachtstem van een ander –niet-aanwezig effectief lid – te beschikken. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter der vergadering beslissend.
 • Art. 19: Geen enkele wijziging der statuten kan worden aangenomen, tenzij de te wijzigen tekst samen met de uitnodiging  bij voorbaat aan de leden werd opgestuurd. Ingeval de aldus bijeengeroepen algemene vergadering niet het vereiste aantal effectieve en vertegenwoordigde leden verenigt, dient een tweede algemene vergadering worden gehouden. Deze kan geldig beslissen, welke ook het aantal der aanwezige of vertegenwoordigde leden is. Deze tweede algemene vergadering, met dezelfde agendapunten,  kan ten vroegste plaatsvinden veertien kalenderdagen na de eerste vergadering en zal op dezelfde wijze aangekondigd worden. In ieder geval dient de wijziging goedgekeurd te worden door minimaal twee derden van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. De ontbinding van de vereniging wordt beschouwd als een wijziging der statuten.
 • Art. 20: De door de algemene vergadering procedureel correct genomen beslissingen binden alle leden, ook zij die niet stemmen, die tegenstemmen of niet aanwezig zijn.
 • Art. 21: De beslissingen van de algemene vergadering worden opgetekend in notulen, die op de zetel van de vereniging bewaard worden. Deze notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris-generaal. Mits het verzoek behoorlijk gerechtvaardigd is, kan elkeen er, op het adres van de maatschappelijke zetel, inzage van nemen.

TITEL IV – De Raad van Bestuur

 

 • Art. 22: De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste zeven leden die de Belgische nationaliteit hebben en voor drie jaar door de algemene vergadering worden verkozen. Indien noodzakelijk blijft de raad van bestuur geldig zetelen tot de algemene vergadering een nieuwe raad van bestuur heeft aangeduid. De algemene vergadering is gemachtigd een bestuurder af te zetten. De functie van bestuurder wordt niet bezoldigd. De leden van de raad van bestuur verliezen hun mandaat indien de hoedanigheid op basis waarvan zij als dusdanig werden verkozen, zou wegvallen. Een bestuurder is herkiesbaar.
 • Art. 23: De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid om het doel van de vereniging na te streven. Hij benoemt en ontslaat de titularissen der voornaamste mandaten, bepaalt hun opdracht en stelt het bedrag van hun vergoeding vast; hij ontvangt, onderzoekt en sluit de rekeningen der vereniging en legt ze voor aan de jaarlijkse algemene vergadering; hij beveelt en keurt de uitgaven goed; verricht de vereffening of laat ze toe. De raad van bestuur kan alle uitgaven betalen en inkomsten ontvangen, huurovereenkomsten sluiten voor maximum 9 jaar, alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen of verwisselen; vergelijken treffen, ontlenen, de onroerende goederen der vereniging hypothekeren tot zekerheid van door haar aangegane leningen, de dadelijke uitwinning bedingen, handlichting geven en de schrapping toestaan van alle ambtelijke of andere inschrijvingen, met verzaking van alle werkelijke rechten, met of zonder betaling en zonder dat het nodig is zulks te rechtvaardigen. Voorgaande opsomming is verklarend doch niet beperkend, en alles wat niet door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering wordt gereserveerd valt onder de bevoegdheid van de raad van bestuur. De bestuurders worden niet persoonlijk aansprakelijk gesteld voor handelingen verricht in naam van de vereniging.
 • Art. 24: De raad van bestuur kiest onder haar leden een voorzitter, twee of meer ondervoorzitters, een secretaris generaal, een penningmeester en eventueel één of meer adjunct secretarissen -generaal. Zowel de voorzitter, als één der ondervoorzitters en de secretaris-generaal zijn tweetalig. In geval van overlijden, ontslag of schorsing van een lid van de raad van bestuur zal deze door de raad van bestuur voorlopig worden vervangen. De door de eerstvolgende statutaire algemene vergadering benoemde  bestuurder zal het mandaat voltooien.
 • Art. 25: Buiten de gevallen waarin de raad van bestuur een bestuurder een bepaalde taak oplegt zijn het de titularissen vermeld in art 24 die hun taak uitoefenen.Meer in het bijzonder voert de penningmeester het dagelijks financieel bestuur. Hij ondertekent op geldige wijze elk stuk, cheque, overschrijving, kwijtschrift, e.d. Daden van bestuur, buiten de lopende zaken, vereisen de machtiging van de raad van bestuur.
 • Art. 26: De raad van bestuur vergadert minimaal eenmaal per jaar.  De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen als tenminste de helft van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd en minstens de helft van elke taalrol. De voorzitter of bij ontstentenis een ondervoorzitter en de secretaris-generaal kunnen een vergadering beleggen, telkens zij het nodig achten. Dit kan ook gebeuren op verzoek van vijf leden van de raad van bestuur. De verhinderde of afwezige leden mogen één van hun collega’s opdragen hen te vertegenwoordigen om in hun plaats en naam te stemmen. In dit geval worden zij beschouwd als zijnde aanwezig. Nochtans mag geen enkel lid meer dan twee stemmen uitbrengen, één voor zichzelf, de tweede voor zijn lastgever. Bij staking van stemmen is de stem van de fungerende voorzitter doorslaggevend. Ingeval een zitting van de raad van bestuur niet door een voldoend aantal leden wordt bijgewoond om geldig te kunnen stemmen, kan een nieuwe zitting met dezelfde dagorde worden belegd, welke geldig zal kunnen stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
 • Art. 27: De beslissingen van de raad van bestuur worden genotuleerd in de processen-verbaal, ondertekend door de voorzitter en de secretaris-generaal.Ten aanzien van derden worden de handtekeningen van de voorzitter en van een lid van de raad van bestuur vereist. Deze handtekeningen  zijn voldoende om, zelfs zonder rechtvaardiging, de vereniging te verbinden. Nochtans kan de raad van bestuur aan de voorzitter, de secretaris generaal , de penningmeester  of een bestuurder de macht overdragen om namens de vereniging verbintenissen aan te gaan. De raad van bestuur beslist én het voorwerp én de tijdspanne waarvoor de delegatie wordt verleend. De voorzitter van de raad van bestuur, of een bestuurder daartoe afgevaardigd door de raad van bestuur, vertegenwoordigt de vereniging in elke rechtsvordering, hetzij als eiser hetzij als verweerster.

TITEL V – Balansrekening, begroting, vereffening

 • Art. 28: Twee commissarissen, voor de duur van een jaar verkozen door de algemene vergadering, houden toezicht over de handelingen van de vereniging. Ze zijn herkiesbaar. In de uitoefening van hun toezicht kunnen zij kennis nemen van alle geschriften der vereniging, zonder verplaatsing van deze documenten. Ze delen aan de algemene vergadering de uitslag van hun opdracht mede, samen met de voorstellen welke ze zullen nuttig achten. 
 • Art. 29: Op 31e december van elk jaar zal de rekening van het verlopen dienstjaar worden afgesloten en de begroting voor het volgende jaar worden opgemaakt. Een en ander wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de statutaire algemene vergadering. Deze goedkeuring geldt als ontlasting voor de raad van bestuur en voor de commissarissen. Na goedkeuring wordt voor publicatie gezorgd.
 • Art. 30: In geval van ontbinding der vereniging zal de vereffening geschieden volgens de wijze vastgesteld door de algemene vergadering. Het maatschappelijk activa zal worden toegewezen aan één of meer Belgische werken of instellingen zonder winstoogmerk welke hetzelfde doel als deze vereniging nastreven, volgens de beslissing van de algemene vergadering .
 • Art. 31: De raad van bestuur waakt over de toepassing der wettelijke bepalingen,.
 • Art. 32: Voor alles wat niet door onderhavige statuten wordt voorzien wordt verwezen naar de beschikkingen der wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 op de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.